Palvelukuvaus päivitetty 18.9.2018

Fonecta Kohderyhmäpalvelu

Lataa kuvaus PDF-muodossa tästä

Palvelun sisältö

Fonecta Kohderyhmäpalvelu (”Palvelu”) on myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille suunnattu työkalu, jolla Asiakas voi rajata, kohdentaa, analysoida ja tallentaa B2B kohderyhmiä omiin myynti-, markkinointi- ja viestintätarpeisiinsa.

Palvelun avulla voi rakentaa kohderyhmiä helposti klikkaamalla rajauskriteerejä – Palvelu laskee jatkuvasti minkä kokoinen kohderyhmä valituilla kriteereillä on saatavilla. Palvelun monipuolisesta kriteerilistasta voi valita erilaisia yrityksiä ja päättäjiä rajaavia tekijöitä, minkä tuloksena voi muodostaa kattavan asiakastietopaketin erilaisiin tarpeisiin.

Tieto löytyy Palvelusta helposti ja nopeasti, sillä yhteystietoja voi hakea myös suoraan toimipisteittäin tai päättäjittäin. Toimipisteet on luokiteltu tietokannassa monilla eri tiedoilla mm. toimialan, taloudellisten tunnuslukujen ja koon mukaan. Kohderyhmäpalvelu sijaitsee osoitteessa www.kohderyhmapalvelu.fonecta.fi.

Palvelun käyttöönotto

  1. Asiakas voi luoda itse tunnukset Palveluun ja ostaa kohderyhmiä maksamalla luottokortilla tai verkkomaksulla (Palveluun voi myöhemmin tilata Fonectalta kiinteän kuukausittaisen datan latausoikeuden); tai
  2. Asiakas sopii Fonectan yhteyshenkilön kanssa Palvelun sisällön laajuudesta erikseen ja Fonectan asiakaspalvelu avaa Sopimuksen mukaisesti Palvelun käyttöä varten käyttäjätunnukset ja lähettää Asiakkaalle ohjeen Palvelun käyttöönottoon.

Tietosisältö

Palvelu sisältää seuraavia tietoja:

  • yritysten toimipisteet
  • yritysten päättäjät
  • yritysten taloudelliset tunnusluvut
  • yritysten muut luokiteltavat tiedot

Tietojen lähteet: Suomen Numeropalvelu Oy, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Patentti- ja rekisterihallitus, Fonecta, Posti Oyj, Viestintävirasto, Tilastokeskus sekä Suomen Asiakastieto Oy

Omat kohderyhmät

Asiakkaan Palvelussa muodostamat kohderyhmät tallennetaan käyttäjätunnuskohtaisesti, jotta Asiakas voi hyödyntää niitä myöhemmin. Asiakas voi avata tallennettuja kohderyhmiä uudeksi hauksi, tallentaa tiedostoksi (ostaa) ja poistaa siinä olevat tietueet uusista kohderyhmistä. Lisäksi Asiakas voi asettaa ostetun kohderyhmän seurantaan, jolloin Palvelu ilmoittaa käyttäjää kun halutun tyyppisiä muutos on tapahtunut kohderyhmässä.

Asiakas voi myös nähdä Palvelusta aikaisemmin ostamansa kohderyhmät sekä kulloinkin jäljellä olevan latausoikeuden.

Oman aineiston hyödyntäminen
Palvelussa

Asiakas voi tuoda Palveluun myös omia aineistoja, jos sillä on siihen tietosuojalakien mukainen oikeus. Jos Asiakas lataa Palveluun henkilötietoja, toimii Fonecta näiden tietojen osalta käsittelijänä.

Omalla aineistolla tarkoitetaan listaa yrityksien tai päättäjien yksilöiviä tunnisteita (esim. Y-tunnus).

Tuomalla oman aineiston Palveluun, Asiakas voi päivittää oman aineiston ja samassa yhteydessä täydentää Palvelusta löytyviä lisätietoja toimipaikoille.

Asiakas voi myös ylläpitää Palvelussa estolistoja, esim. keräämällä Palveluun toimipaikkoja tai päättäjiä, joiden ei haluta olevan mukana uusissa kohderyhmärajauksissa.

Laskutus

Palvelun hinnoittelu perustuu käyttöoikeuksien määrään, Palvelun sisällön laajuuteen sekä tietojen tallennusoikeuksien määrään. Asiakas voi lisäksi ostaa kohderyhmiä transaktiohinnoittelulla suoraan Palvelusta. Erillistä sopimusta tehtäessä kartoitetaan Asiakkaan käyttötarve, jonka mukaan käyttöoikeudet määräytyvät.

Palvelun maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Sopimuksen voimassaoloaika

Palvelu on voimassa kuuden (6), kahdentoista (12) tai kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden ajan Sopimuksen allekirjoituksesta/tilausvahvistuksesta, minkä jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, jollei Sopimusta ole irtisanottu kuukautta aiemmin. Toistaiseksi voimassa olevan Sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta.

Osoitelähdemerkintä ja käyttöaika

Palvelun tietoja ja sovellusta saa käyttää vain Asiakkaan sisäisiin tarkoituksiin ja Asiakkaan B2B-markkinointia varten (tuotteiden ja palveluiden markkinointi yrityksille ja julkiselle sektorille, jos markkinointi liittyy vastaanottajan työtehtäviin). Palvelusta ladatut tiedot on tarkoitettu käytettäviksi kertaluonteisissa suoramarkkinointitarkoituksissa. Tietojen käyttöoikeus on rajoitettu kuuteen (6) kuukauteen tietojen latauksesta. Tiedot tulee säilyttää erillään Asiakkaan omasta asiakasrekisteristä, eikä näitä tietoja saa sekoittaa.

Asiakkaan on ilmoitettava seuraavat tiedot, kun Palvelusta saatuja kohderyhmiä käytetään suoramarkkinoinnissa: ”Rekisterinpitäjä: [Asiakasyrityksen nimi]. Tiedot saatu Fonecta Oy:lta tietosuoja-asetuksen mukaisena luovutuksena.” Asiakas vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän velvollisuuksista Palvelusta saadun tietoaineiston osalta, ml. tiedotuksesta kohderyhmässä oleville rekisteröidyille.

Tietoja ei saa käyttää, jos on kulunut yli kuusi (6) kuukautta siitä, kun tiedot on vastaanotettu Fonectalta.

Suoramarkkinointikiellot

Asiakkaan on järjestettävä vastaanottajille (rekisteröidyt) mahdollisuus kieltää Asiakkaalta heille tuleva suoramarkkinointi. Asiakkaan on noudatettava omaan kieltorekisteriinsä ilmoitettuja suoramarkkinointikieltoja sekä Fonectan hyväksymään keskitettyyn kieltorekisteriin ilmoitettuja suoramarkkinointikieltoja.

 

Auditointioikeus

Fonectalla ja tämän yhteistyökumppanilla on oikeus tarkastaa ja auditoida Asiakkaan toiminnan sopimuksenmukaisuus, kuten käyttöoikeus, käyttömäärä sekä kaikki Palveluun liittyvät asiakirjat ja tietojen käyttötarkoitus. Fonecta voi käyttää tarkastuksessa apunaan sisäistä tai ulkoista asiantuntijaa. Osapuolet sopivat mahdollisuuksien mukaan etukäteen tarkastuksen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä. Asiakas sitoutuu avustamaan auditoinnissa ja järjestämään pääsyn auditoinnin toteuttamiseksi tarvittaviin tietoihin ja tiloihin sekä antamaan auditoinnin suorittamisessa tarpeelliset tiedot. Oikeus auditoinnin suorittamiseen, auditoinnin suorittaminen tai sen suorittamatta jättäminen eivät muuta osapuolten vastuuta sovitusta eivätkä ne vähennä, muuta tai poista Fonectan tai Asiakkaan sovittua vastuuta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas on velvollinen korjaamaan auditoinnin yhteydessä havaitut puutteet, virheet tai vajavaisuudet viivytyksettä saatuaan asiasta tiedon Fonectalta tai tämän nimeämältä kolmannelta osapuolelta. Fonecta suorittaa auditoinnin omalla kustannuksellaan, ellei tarkastus paljasta Asiakkaan rikkoneen oleellisesti velvoitteitaan, jolloin Asiakas korvaa Fonectalle tarkastuksesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Mikäli auditoinnin kautta todetaan sopimuksenvastaista toimintaa, Asiakason velvollinen korvaamaan Fonectalle aiheutuneet vahingot ja palvelun käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn Fonectan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Sopimussakko

Mikäli Asiakas käyttää Palvelua Sopimuksen tai Fonectan ohjeiden vastaisesti, on Asiakas velvollinen maksamaan Fonectalle sopimussakkona 50 000 euroa kustakin rikkomuksesta. Palvelun sopimuksenvastaisella käytöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että Asiakas julkaisee tietoja osana omaa kaupallista palveluaan tai hakemistoaan, myy tietoja edelleen kolmansille osapuolille taikka toimii tietojen käyttöaikaa koskevan rajoituksen vastaisesti. Sopimussakon maksaminen ei poista Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kuin Fonectalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon määrä ylittää kyseisen sopimussakon määrän.

Tietosuoja

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja laki sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), käsitellessään henkilötietoja Palvelussa.

Omat kohderyhmät

Asiakas toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen Tietosuojasäännösten mukaisena rekisterinpitäjänä ja valtuuttaa Fonectan käsittelemään henkilötietoja Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Fonecta toimii Palvelun osalta Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä siltä osin kuin se päivittää, rikastaa ja/tai tarkistaa Asiakkaan rekisterin sisältämiä tietoja.

Henkilötietojen käsittelystä sovitaan erillisellä liitteellä.

Oman aineiston hyödyntäminen Palvelussa

Fonecta toimii Rekisterinpitäjänä niiden tietojen osalta, joita se luovuttaa Asiakkaalle. Fonecta luovuttaa Palvelusta saadun tietoaineiston Asiakkaalle suoramarkkinointitarkoituksia ja muita lainmukaisia käyttötarkoituksia varten. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle tämän omiin käyttötarkoituksiin. Asiakas on velvollinen informoimaan kohderyhmän rekisteröityjä tästä tietoaineiston luovutuksesta esim. markkinoinnin yhteydessä tai tietosuojaselosteessa. Luovutettuja tietoja ei saa siirtää EU/ETA alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Fonecta käyttää Palvelun toteuttamiseen alihankkijana seuraavia yrityksiä, joiden toimista se vastaa kuin omistaan:

  • Leadventure Oy

Palvelu käsittelee henkilötietoja Asiakkaan asiakkaista tai muista Asiakkaan rekisterin sisältämistä henkilöistä, jos Asiakas tuo Palveluun oman rekisterinsä.

Rekisteröityjen ryhmä Henkilötietojen tyyppi Säilytysaika
Asiakkaan asiakas Yhteystiedot, evästeet Vähintään sopimuksen voimassaoloaika

Asiakas vastaa siitä että sillä on kaikki tarvittavat suostumukset tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja siirtämiseen Fonectalle, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse ja/tai Fonecta. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että sen Fonectalle antamat kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia.

Fonecta voi käsitellä lisäksi Palvelun käytöstä syntyviä anonyymeja tietoja, esim. käyttäjämäärätietoa Palvelun mahdollistamiseen, kehittämiseen, tilastointiin, ongelmatilanteiden korjaamiseen ja Palvelun ehtojen täyttämiseen..